Strategický predaj
Date: July 13, 2018
|
Posted by:

Strategický predaj je zameraný špeciálne pre B2B obchody kde ide o komplexnejšie riešenia, produkty a služby. Keďže o obchode rozhodujú viaceré nákupné autority obchodník musí tieto autority poznať a odhaliť ich potreby, silu vplyvu, postoje a osobné preferencie. Na základe týchto informácií si obchodník stanovuje vlastnú obchodnú stratégiu pre naplnenie obchodného cieľa.

Dozvedieť sa viac
Konzultatívny predaj
Date: July 13, 2018
|
Posted by:

Konzultatívny prístup k predaja zvyšuje úspešnosť či konverziu predaja obchodníka. Je zameraný na potreby a problémy zákazníka a nie ponukový predaj produktu alebo služby. Zákazník sa stáva partnerom čím si obchodník buduje dlhodobý vzťah. Správna analýza zákazníka a ponuka vhodného riešenia prináša uzatváranie viac obchodov.

Dozvedieť sa viac
Riadenie predaja
Date: July 13, 2018
|
Posted by:

Riadenie predaja manažérom obchodného tímu je nevyhnutnou súčasťou dosahovania a zvýšenia predajných výsledkov. Definovanie základných štandardov výkonu. Stanovenie cieľov obchodníka, vstupných a výstupných KPI pre zvýšenie predaja. Ako riadiť aktivity a výkonnosť tímu. Identifikácia slabého výkonu obchodníka a hľadanie spôsoby zlepšenia. Ako viesť efektívne obchodné porady.

Dozvedieť sa viac
Plánovanie predaja
Date: July 13, 2018
|
Posted by:

Stanovenie predajných aktivít a cieľov pre zvýšenie predaja. Nastavenie vstupných a výstupných KPI obchodníka s cieľom zvýšiť pokrytie trhu alebo produktového segmentu. Ciele sa priamo týkajú nových vybudovaných nových vzťahov, počtu stretnutí, počtu zalsaných nových cenových ponúk obchodníkom.

Dozvedieť sa viac
Aktivity obchodníka
Date: July 13, 2018
|
Posted by:

Aktívne vyhľadávanie obchodných príležitostí a budovanie vzťahov na základe identifikovaného potenciálu trhu. Systematické kontaktovanie nových, súčasných aj klientov konkurencie. Príprava osobného denníka obchodníka s cieľom mať svoje aktivity pod kontrolou a efektívnejšie využívať svoj predajný čas.

Dozvedieť sa viac
Pokrytie trhu
Date: July 13, 2018
|
Posted by:

Analýza pokrytia trhu odhaľuje súčasnú výkonnosť obchodníka. Akú časť trhu pokrýva predajom a koľko cenových ponúk pravidelne zasiela potenciálnym zákazníkom. Zisťuje úspešnosť cenových ponúk čiže konverziu predaja obchodníka.

Dozvedieť sa viac
Analýza trhu
Date: July 13, 2018
|
Posted by:

Identifikácia a klasifikácia potenciálu trhu. Mapovanie súčasného pokrytia trhu obchodníkom znamená odhalenie nových obchodných príležitostí. Definuje oblasti, trhu kde by mal obchodník sústrediť svoju pozornosť pre zvýšenie predaja.

Dozvedieť sa viac