Prečo investovať do vzdelávanie?

Peter F. Drucker ako jeden z najznámejších tvorcov konceptu riadenia ľudí povedal:

“Lojalitu nezískate pomocou výplatnej pásky. Lojalitu si musí organizácia získať, a to tak, že zamestnancov presvedčí, že im ponúka výnimočné príležitosti pre uplatnenie ich schopností.”

Riadenie ľudí má strategický význam pre firmu, nakoľko ľudia sú považovaní za najdôležitejšie aktívum. Prieskum ukázal, že finančné výsledky sú dosahované z 85% schopnosťou viesť ľudí a len z 15% technickými znalosťami. Mať motivovaných a lojálnych zamestnancov s patričnými schopnosťami napomáha získať konkurenčnú výhodu.

“Vzdelávanie zamestnancov je považované za investíciu, ktorá zvyšuje atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce a motivuje zamestnancov.”

 

 

manazment

Náš prístup 

Vzdelávanie chápeme ako efektívny proces vychadzajúci z analýzy požiadaviek na rozvoj prostredníctvom assesmentu pracovníkov, z hodnotenia dosahovaných výsledkov ako ja nastavenia požadovaných kompetencií na jednotlivé pozície.

V žiadnom prípade to nie sú neefektívne aktivity na naplnenie rozpočtu na vzdelávanie!

 

Teória  a prax v našich programoch

  • Snažíme sa oboznámiť našich absolventov s najnovšími poznatkami v oblasti riadenia predaja a predajných zručností, ktoré umožnia pochopiť preberané témy a oblasti rozvoja.
  • Kladieme dôraz na uplatňovanie poznatkov v praxi. Každý tematický okruh a relevantné poznatky sú precvičované v rámci skupinovej práce.
  • Riešenia prípadových štúdií dodávajú našim absolventom zručnosti pre uplatnenie problematiky v praxi.
  • Každá vzdelávacia aktivita je unikátna a zohľadňuje požiadavky biznisu klienta je tzv. “šitá na mieru”, preto pri tvorbe týchto aktivít úzko spolupracujeme s manažérmi predaja ako aj manažérmi ľudských zdrojov.