Náš prístup

Pri hľadaní optimálnych riešení pre našich klientov vychádzame z poznanie ich reálnych potrieb. Analýzu potrieb realizujeme z pohľadu klienta a to prostredníctvom 4 krokového modelu:

 1. aký je súčasný stav
 2. aký by mal byť
 3. aké sú bariéry
 4. čo získam

Tento model nám umožňuje analyzovať súčasný stav, odhaliť skutočné potreby a prínos našich riešení k spokojnosti našich klientov.

businessman leaning against a concrete wall with color city concept

Pri analýze a hľadaní riešení  používame moderné metódy a prístupy ako:

 • Riadené projekty – spoločná príprava projektov pozostávajúca z predprípravy, analýzy a záveru projektu, pričom výstupom pre našich
  klientov je súbor doporučení vedúcich k zlepšeniu alebo splneniu danej úlohy.
 • Brainstorming – je kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, ktorá má uľahčiť generovanie kreatívnej stratégie. Podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, generovať nápady, vzájomne sa inšpirovať so snahou uplatniť sa a odstrániť zábrany. Cieľom je nájsť netradičné, resp. originálne riešenia.
 • Workshop – je pracovné stretnutie alebo séria stretnutí zameraná na riešenie určitej úlohy alebo problému, na ktorom sa vymieňajú poznatky a skúsenosti účastníkov. Členovia tejto skupiny môžu pochádzať z jednej alebo viacerých oblastí riadenia firmy.
 • Koučing –  je metóda vedenia, inštruovania a trénovania človeka, alebo skupiny ľudí s cieľom vyvinúť určité špecifické schopnosti, a tým dosiahnuť určitý cieľ. Koučing sa používa najmä v organizáciách na rozvoj schopností zamestnancov a manažérov. Pomocou rozvíjania schopností sa následne dosahujú ciele organizácie. Slúži nám pri implementácii projektov.